۱-حج: رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن ،محل تجمع مزدوران آل سعود« آل یهود» وادوات وتجهیزات نظامی متعلق به آنان را درغرب منطقه کهبوب موردهدف قراردادند

۲-تعز: هلاکت ومجروحیت شمارزیادی از مزدوران وابسته به دشمن سعودی درپی آتش توپخانه ای رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن درجنوب ذباب و خودروهای امدادبه سرعت به منطقه هدف قرارگرفته درحال ترددمیباشند

۳-نجران : انهدام یک دستگاه ازادوات نظامی مزدوران وابسته به دشمن سعودی درشرق پادگان نظامی البقع درپی حمله موشکی رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن

۴-به گزارش یک منبع نظامی به المسیره: از هلاکت ومجروحیت شمارزیادی از مزدوران و انهدام ادوات نظامی آنان درپی رویارویی با رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن در هنگام تلاش برای پیشروی آنان بسمت کهبوب وذباب خبر داده است

۵-به گزارش یک منبع نظامی به المسیره : پیشروی شکست خورده ی مزدوران ،ساعتهابه طول انجامیدوباوجودحمایت جنگنده های سعودی وآتش ناوگان آنان جز خفت وشکست چیزی بدست نیاوردند

۶-عسیر: رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن،محل تجمع نظامیان دشمن سعودی ومزدوران وابسته به آنان را درمقابل ورودی « علب» هدف موشک های کاتیوشای خودقراردادند

۷-لحج: واحدتوپخانه ای ارتش وکمیته های مردمی یمن،محل تجمع منافقین وابسته به دشمن سعودی راهدف آتش توپخانه ای خودقراردادند خودروهای امدادبه سرعت به محل اثابت درحال ترددمیباشند

۸-عسیر: انهدام یک دستگاه ازادوات نظامی دشمن سعودی درموضع المسناازتوابع «الربوعه»

۹-تعز: انهدام یک دستگاه نفربر متعلق به مزدوران وابسته به دشمن سعودی که بیش از۲۳مزدورراحمل میکرد،دربخش « الوزاعیه»

۱۰-شبوه: انهدام یک دستگاه ازادوات مزدوران وابسته به دشمن سعودی که بیش از ۷مزدورراحمل میکرددرمنطقه « عسیلان» و خودروهای امدادبه سرعت به محل حرکت کردند

۱۱-به گزارش یک منبع نظامی به المسیره: رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن موفق شدند۲دستگاه ازادوات نظامی دشمن سعودی رابه غنمیت بگیرندوتعدادی نفربررامنهدم سازند،ودرهمین رابطه نیز۵تن از مزدوران وابسته به دشمن سعودی رادرجبهه ذباب به اسارت بگیرند

۱۲-لجوف: انهدام یک دستگاه نفربر متعلق به مزدوران وابسته به دشمن سعودی درمنطقه « صبرین»

۱۳-الربوعه، انهدام دودستگاه ازادوات نظامی دشمن سعودی در« الربوعه» و انهدام یک دستگاه دیگردرشرق پادگان « البقع» در اطراف نجران

۱۴-جیزان: واحدتوپخانه ای ارتش وکمیته های مردمی یمن ،موضع نظامی رادرجبل « ملحمه» را باآتش توپخانه ای خود موردهدف قراردادندو خبرها از به آتش کشیدن این موضع میباشد

۱۵-فرضه نهم: انهدام یک دستگاه لودر متعلق به مزدوران وابسته به دشمن سعودی درمنطقه « القردحه» بوسیله موشک ضدزره
۱۶-واحدموشکی رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن یک فروندموشک « اورغان» را به محل تجمع نظامیان سعودی درمقابل وردی

« الخضرا»واقع درنجران،باموفقیت شلیک نمودن