نکته اول….غارت اموال….

دقت کنید دوستان درهرمنطقه که جنگ انجام میشه وپیشروی صورت میکیره مردم ساکن به پشت خطوط امدادی ارتش پناه میبرند ولازمه که وسایل براشون منتقل بشه…
قرارنیست این وسایل صادرات بشن بلکه مطابق شرایط فوق العاده بتوسط ارکانهای امداد دربین مردم جنگ زده توزیع میشوند

نکته دوم….جداسازی ایرانیها وسوریها…..

اینکه تعدادی نیرواز کشور دیگری برای کمک وادامه جنگ درکشوری حصور پیدا کنند تبعاتی طبیعی بدنبال داره….
ازجمله اختلاف فرهنگی وزبانی….
فلدا ممکنه بدلیل عدم توجیه یا تعصب مردم وکشور میزبان گاها حرکاتی نامتعارف وسخنانی تفرقه انگیز بیان بشه که کاملا طبیعی هست..
خصوصا دراین زمانه که بوقهای تبلیغاتی غربی با رسانه های بیشمار مردم کشورهای همسایه ومنطقه رو نسبت به فعالیت های نطامی ایرانیها بدبین کرده اند….

فلذا هرچه پایگاههای نطامی مستقلترباشند تبعات کمتر وحواشی صعیفتری خواهد داشت…

نکته سوم…..خیانت ارتش سوریه…

دراول جنگ سوریه حدودیک سوم ارتشیها علم مخالفت براشتند…والباقی تا نصف ارتش بنحوی از خدمت سرباز زدند وعملا نیمی از ارتش از دسترس فرماندهان خارج شد.. .

بدلیل هجمه سنگین تروریستهاوکمبود نیرو وصرورت عمومی کردن فرهنگ مقاومت بسیح مردمی یاهمون دفاع وطنی تشکیل شد واینها متشکل از مردم عادی وازتمام قوم وقبایل بودند …

پیوندهای خونی این رزمنده ها بابرخی تروریستها …فقر مالی ….تزلزل عقیدتی و.  .همه وهمه عواملی هستند که بعمد یاغیر موجب تشتی اطلاعات میشه وتطمیع مالی از سوی تروریستها برمردمی که جنگ زده وبیچیز هستند بسیارموثر هست…..

فلذا نشتی اطلاعات در امارمقرات ونفرها هصوصا از سوی گروهای دفاع وطنی امری عادی وصرورت یک جنگ طولانی مدت قومی طایفی هست…..

فی المثال چیزی که خودم شاهدش بودن درخطوط شمال حلب درزمان ازادسازی شهرک صنعتی شیخ نجار….درهرخطی که گردانهای دفاع وطنی مستقر میشدن بعد از خروجشون..گاها درکمتر از یک ساعت ادوات ومقرهای ما مستقیماخمپاره بارون میشد…..

این برای کارکردن درمردمی که خانواده تا خانواده وکوچه تاکوچه اختلاف فکری دارند چیز غیرعادی نیس واصلا جنگ قومی عقیدتی اینجا معنا پیدامیکنه…

نکته چهارم اینکه…..
این صحبتها نسبتا قدیمی هست واین شرایط دریکسال اخیر بسیاربهبود وروحیه مقاومت در ارگان های بومی سوری افزایش’پیدا کرده که نتیجشو در پیشرویها وفتوحات تاریخی این اواخرمشاهده میکنید….

از درعا ودمشق تا حلب بحمدلله مقاومت بومی سازی شده وهمکنون هماهنگی خوبی بین مردم ورزمندگان از هر ملیت وگروهی مشاهده میشود….

واتفاقا برخی ادمینهای کاتال فعالیت تخصصیشون درسوریه تحت عنوان* تنسیق* یاهمون هماهنگی بین گروهای مختلف در عملیاتهای مشترک هست… که شاهدبربهبود این هماهنگیها وهمدلیها هستند… .

العزه لله…مجاهددمشقی