تحلیل بیشتر این خبر:

نجران: واحدموشکی رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن،مواضع « الشبکه» دشمن سعودی یهودی را موردهدف موشک های کاتیوشای خودقراردادند

✨عسیر: نیروهای متجاوز دشمن سعودی یهودی در عملیات پیشروی بزرگ خود به همراهی مزدوران وابسته خود، بسمت ورودی « علب» مرزی ،باشکست همراه بودو رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن دشمن سعودی را ناکام نمودن

✨عسیر: خبرهای رسیده حاکی از منطقه « علب» حاکی از هلاکت ومجروحیت ده ها تن از نظامیان دشمن سعودی ومزدوران وابسته آنان در پیشروی شکسته خوردوناکام خود در منطقه مرزی علب بوده است

✨یک منبع نظامی از مشارکت نیروهای ویژه دشمن سعودی در عملیات پیشروی به سمت منطقه علب در عسیر که با پشتیبانی وهمراهی مزدوران وابسته خودو همچنین پوشش هوایی جنگنده های دشمن سعودی ، دراین پیشروی جز شکست و ناکامی برای نظامیان دشمن سعودی ومزدوران شان چیزی جز شکست و هلاکت ده ها تن از نظامیان آنان به همراه نداشته است … نصرمن ا… وفتحاقریب

✨یک منبع نظامی اعلام داشت که بالگردهای آپاچی و پهبادهای شناسایی وجاسوسی متعلق به دشمنان دراین پیشروی نیروهای دشمن سعودی را پشتیبانی میکردند.

✨البیضاء: رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن، تلاش مزدوران وابسته به دشمن سعودی یهودی را به سمت منطقه « الناصفه» را از توابع ذی ناعم ، را ناکام وباشکست مواجه ساختند.

✨الضالع: رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن ،موفق شدند مزدوران دشمن سعودی یهودی را در۵جبهه در « جبن» را به مجبور به عقب نشینی کنند

✨جیزان : واحد توپخانه رزمندگان ارتش و کمیته های مردمی یمن موضع « ملحمه» را باآتش توپخانه ای خود مورد هدف قرار دادند

✨شبوه: رزمندگان ارتش و کمیته های مردمی یمن، ۳ تن از مزدوران وابسته به دشمن سعودی یهودی را درعسیلان ،به درک واصل نمودند

✨جیزان: هلاک یک افسر به همراه چندین نظامی دیگردشمن سعودی یهودی درعملیات منحصربه فردرزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن ،که یکی از مقرهای آنان رادر موضع « المقرن» راموردهدف قرارداده وبه آتش کشیدند

✨تعز: رزمندگان ارتش وکمیته های مردمی یمن ،محل تجمع و امکانات دفاعی و پشتیبانی مزدوران وابسته به دشمن سعودی را در روستای «الصیار» ازتوابع الجحملیه راموردهدف قراردادند

✨صعده : درحمله جنگنده های دشمن سعودی یهودی به منطقه آل عسلان ،که منزلی را هدف قرار دادند و جنایتی را با۴ شهید که در میان شهدا دو کودک خردسال ویک زن حاصل دوحمله جنگنده های سعودیست دراین جنایت