مارب :
در منطقه المخدره نیروهای مقاومت موفق به انهدام یک خودرو زرهی دشمن از کار انداختن یک خودروی دیگر شدند.

صنعا :
حمله هواپیماهای دشمن سعودی-آمریکایی به یک محله در نهم.

صعده :
دشمن سعودی-آمریکایی با موشکباران، مناطق مختلفی از شهرستان رازح را هدف قرار داد.

تعز :
هواپیماهای دشمن بخش شرقی جبل العمری را در ذباب را بمباران کردند.
شبوه :
هلاکت دو نفر از مزدوران دشمن به وسیله موشک های هدایت شونده در شهرستان عسیلان.